دوره های عمومی زبان انگلیسی ( Intro )

کلاس رزرو تابستان دو

دوره : Intro

استاد : مدرس نامشخص

در حال برگزاری

Intro 4 A1

دوره : Intro

استاد : مرضیه بابازاده

برگزار شده

Intro 2 B1

دوره : Intro

استاد : عارف انتظاری

برگزار شده

Intro 5 A2

دوره : Intro

استاد : ساحل دیهیم

برگزار شده

Intro 1

دوره : Intro

استاد : مدرس نامشخص

برگزار شده