دوره های عمومی زبان انگلیسی ( Pre-Intermediate )

Pre-Intermediate2B

دوره : Pre-Intermediate

استاد : مدرس نامشخص

Pre-Intermediate6G A2

دوره : Pre-Intermediate

استاد : مدرس نامشخص

Pre-Intermediate5G B3

دوره : Pre-Intermediate

استاد : مدرس نامشخص

Pre-Intermediate4G B2

دوره : Pre-Intermediate

استاد : مدرس نامشخص

Pre-Intermediate4B C3

دوره : Pre-Intermediate

استاد : مدرس نامشخص

Pre-Intermediate3B C3

دوره : Pre-Intermediate

استاد : مدرس نامشخص

Pre-Intermediate2G A31

دوره : Pre-Intermediate

استاد : مدرس نامشخص

Pre-Intermediate2G A3

دوره : Pre-Intermediate

استاد : مدرس نامشخص

Pre-Intermediate1B C2

دوره : Pre-Intermediate

استاد : مدرس نامشخص

Pre-Intermediate1G A1

دوره : Pre-Intermediate

استاد : مدرس نامشخص