دوره های عمومی زبان انگلیسی ( Intro )

Intro5B C3

دوره : Intro

استاد : مدرس نامشخص

Intro5B C31

دوره : Intro

استاد : مدرس نامشخص

Intro5G B1

دوره : Intro

استاد : مدرس نامشخص

Intro5G A1

دوره : Intro

استاد : مدرس نامشخص

Intro4G A3

دوره : Intro

استاد : مدرس نامشخص

Intro4B C2

دوره : Intro

استاد : مدرس نامشخص

Intro3B C1

دوره : Intro

استاد : مدرس نامشخص

Intro3B C2

دوره : Intro

استاد : مدرس نامشخص

Intro3G B3

دوره : Intro

استاد : مدرس نامشخص

Intro2B C1

دوره : Intro

استاد : مدرس نامشخص