مریم شکور توکلی

مریم شکور توکلی،فوق لیسانس روانشناسی بالینی مدرس دوره های کودکان میباشد.وی از سال 1394 به صورت تخصصی تدریس زبان انگلیسی کودکان را آغاز نموده است.همچنین تحقیقات دانشگاهی خود را پیرامون یادگیری زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم در کودکان به انجام رسانده است