دوره های آمادگی برای آزمون های بین المللی

IELTS رزرو

دوره : آمادگی آزمون IELTS

استاد : مدرس نامشخص

برگزار شده

رزرو تافل

دوره : آمادگی آزمون TOEFL

استاد : مدرس نامشخص

برگزار شده

IELTS 991119 B3

دوره : آمادگی آزمون IELTS

استاد : میثم امامی

برگزار شده

IELTS 990821

دوره : آمادگی آزمون IELTS

استاد : میثم امامی

برگزار شده

IELTS 990710

دوره : آمادگی آزمون IELTS

استاد : میثم امامی

برگزار شده