دوره های آمادگی برای آزمون های بین المللی

TOEFL رزرو

دوره : آمادگی آزمون TOEFL

استاد : مدرس نامشخص

در حال برگزاری

تعیین سطح IELTS

دوره : آمادگی آزمون IELTS

استاد : مدرس نامشخص

برگزار شده

تعیین سطح TOEFL

دوره : آمادگی آزمون TOEFL

استاد : مدرس نامشخص

برگزار شده

IELTS رزرو

دوره : آمادگی آزمون IELTS

استاد : مدرس نامشخص

برگزار شده

IELTS 000426 A3

دوره : آمادگی آزمون IELTS

استاد : میثم امامی

در حال برگزاری

IELTS 000230 C1

دوره : آمادگی آزمون IELTS

استاد : میثم امامی

برگزار شده

TOEFL 000413 A2

دوره : آمادگی آزمون TOEFL

استاد : مهسا بقایی کیا

در حال برگزاری

IELTS 991119 B3

دوره : آمادگی آزمون IELTS

استاد : میثم امامی

برگزار شده