دوره های آمادگی برای آزمون های بین المللی

رزرو تافل

دوره : آمادگی آزمون TOEFL

استاد : مدرس نامشخص

برگزار شده

رزرو آیلتس

دوره : آمادگی آزمون IELTS

استاد : مدرس نامشخص

برگزار شده

IELTS 990821

دوره : آمادگی آزمون IELTS

استاد : میثم امامی

برگزار شده

TOEFL 990818

دوره : آمادگی آزمون TOEFL

استاد : حامد جلالی لک

برگزار شده

IELTS 990710

دوره : آمادگی آزمون IELTS

استاد : میثم امامی

برگزار شده