دوره های عمومی زبان انگلیسی ( Intro )

Intro 1 A3

دوره : Intro

استاد : آیاتای آبادکن

در حال برگزاری

Intro 1 A2

دوره : Intro

استاد : آیاتای آبادکن

در حال برگزاری

Intro 1 B3

دوره : Intro

استاد : جمشید جعفردوست

در حال برگزاری

Intro 5 A1

دوره : Intro

استاد : فرشته رزوان

در حال برگزاری

Intro 4 B2

دوره : Intro

استاد : جمشید جعفردوست

در حال برگزاری

Intro 3 B3

دوره : Intro

استاد : ساحل دیهیم

در حال برگزاری

Intro 3 B1

دوره : Intro

استاد : فرشته رزوان

در حال برگزاری

Intro 2 B3

دوره : Intro

استاد : آیسان غفارزاده

در حال برگزاری

Intro 2 B2

دوره : Intro

استاد : آیسان غفارزاده

در حال برگزاری

Intro 2 B1

دوره : Intro

استاد : مهدیه الچوبی

در حال برگزاری