دوره های عمومی زبان انگلیسی ( Intermediate )

Intermediate 1 A1

دوره : Intermediate

استاد : ساحل دیهیم

در حال برگزاری

Intermediate 6 B2

دوره : Intermediate

استاد : فرشید حیدرزاده

در حال برگزاری

Intermediate 6 A2

دوره : Intermediate

استاد : عارف انتظاری

در حال برگزاری

Intermediate 5 B3

دوره : Intermediate

استاد : عرفان رفیع الدین

در حال برگزاری

Intermediate 5 A1

دوره : Intermediate

استاد : نعیمه نقیبی

در حال برگزاری

Intermediate 4 C1

دوره : Intermediate

استاد : مهسا محمد پور

در حال برگزاری

Intermediate 3 B2

دوره : Intermediate

استاد : عرفان رفیع الدین

در حال برگزاری

Intermediate 3 B3

دوره : Intermediate

استاد : نعیمه نقیبی

در حال برگزاری

Intermediate 3 A3

دوره : Intermediate

استاد : آیسان غفارزاده

در حال برگزاری

Intermediate 2 A1

دوره : Intermediate

استاد : عارف انتظاری

در حال برگزاری