دوره های عمومی زبان انگلیسی ( Intermediate )

Intermediate 1 A1

دوره : Intermediate

استاد : عارف انتظاری

در حال برگزاری

Intermediate 6 A2

دوره : Intermediate

استاد : آیسان غفارزاده

در حال برگزاری

Intermediate 6 A1

دوره : Intermediate

استاد : آیاتای آبادکن

در حال برگزاری

Intermediate 5 B1

دوره : Intermediate

استاد : ساحل دیهیم

در حال برگزاری

Intermediate 5 A32

دوره : Intermediate

استاد : آیسان غفارزاده

در حال برگزاری

Intermediate 5 A31

دوره : Intermediate

استاد : مهدیه الچوبی

در حال برگزاری

Intermediate 4 B1

دوره : Intermediate

استاد : نوید حسنی

در حال برگزاری

Intermediate 4 C2

دوره : Intermediate

استاد : نوید حسنی

در حال برگزاری

Intermediate 4 A2

دوره : Intermediate

استاد : ساحل دیهیم

در حال برگزاری

Intermediate 3 B3

دوره : Intermediate

استاد : آزاده حمیدی

در حال برگزاری