دوره های عمومی زبان انگلیسی ( High-Intermediate )

High-Intermediate 6 B2

دوره : High-Intermediate

استاد : میثم امامی

در حال برگزاری

High-Intermediate 6 C1

دوره : High-Intermediate

استاد : نوید حسنی

در حال برگزاری

High-Intermediate 6 A2

دوره : High-Intermediate

استاد : جمشید جعفردوست

در حال برگزاری

High-Intermediate 5 C2

دوره : High-Intermediate

استاد : عارف انتظاری

در حال برگزاری

High-Intermediate 5 A2

دوره : High-Intermediate

استاد : عارف انتظاری

در حال برگزاری

High-Intermediate 5 B2

دوره : High-Intermediate

استاد : نعیمه نقیبی

در حال برگزاری

High-Intermediate 4 B2

دوره : High-Intermediate

استاد : نوید حسنی

در حال برگزاری

High-Intermediate 4 A2

دوره : High-Intermediate

استاد : آزاده حمیدی

در حال برگزاری

High-Intermediate 3 B3

دوره : High-Intermediate

استاد : نوید حسنی

در حال برگزاری

High-Intermediate 3 A1

دوره : High-Intermediate

استاد : نعیمه نقیبی

در حال برگزاری