دوره های عمومی زبان انگلیسی ( High-Intermediate )

High-Intermediate 6 C3

دوره : High-Intermediate

استاد : فرشید حیدرزاده

در حال برگزاری

High-Intermediate 5 A3

دوره : High-Intermediate

استاد : عرفان رفیع الدین

در حال برگزاری

High-Intermediate 5 B3

دوره : High-Intermediate

استاد : فرشید حیدرزاده

در حال برگزاری

High-Intermediate 3 C3

دوره : High-Intermediate

استاد : عارف انتظاری

در حال برگزاری

High-Intermediate 3 B3

دوره : High-Intermediate

استاد : میثم امامی

در حال برگزاری

High-Intermediate 3 A2

دوره : High-Intermediate

استاد : عرفان رفیع الدین

در حال برگزاری

High-Intermediate 4 A1

دوره : High-Intermediate

استاد : عرفان رفیع الدین

در حال برگزاری

High-Intermediate 2 C3

دوره : High-Intermediate

استاد : جمشید جعفردوست

در حال برگزاری

High-Intermediate 2 B2

دوره : High-Intermediate

استاد : میثم امامی

در حال برگزاری

High-Intermediate 2 A2

دوره : High-Intermediate

استاد : نعیمه نقیبی

در حال برگزاری