دوره های عمومی زبان انگلیسی ( Elementary )

Elementary 1 A2

دوره : Elementary

استاد : نگار صابررضایی

در حال برگزاری

Elementary 6 A2

دوره : Elementary

استاد : فرشته رزوان

در حال برگزاری

Elementary 5 A12

دوره : Elementary

استاد : آیسان غفارزاده

در حال برگزاری

Elementary 5 A11

دوره : Elementary

استاد : ساحل دیهیم

در حال برگزاری

Elementary 3 B22

دوره : Elementary

استاد : نگار صابررضایی

در حال برگزاری

Elementary 3 B21

دوره : Elementary

استاد : حامد دولتخواه

در حال برگزاری

Elementary 3 B1

دوره : Elementary

استاد : نگار صابررضایی

در حال برگزاری

Elementary 1 A3

دوره : Elementary

استاد : نگار صابررضایی

در حال برگزاری