دوره های عمومی زبان انگلیسی ( Elementary )

Elementary 1 A12

دوره : Elementary

استاد : حامد دولتخواه

در حال برگزاری

Elementary 4 A2

دوره : Elementary

استاد : آیسان غفارزاده

در حال برگزاری

Elementary 6 A12

دوره : Elementary

استاد : مرضیه بابازاده

در حال برگزاری

Elementary 6 A11

دوره : Elementary

استاد : مهدیه الچوبی

در حال برگزاری

Elementary 4 B22

دوره : Elementary

استاد : آیاتای آبادکن

در حال برگزاری

Elementary 4 B21

دوره : Elementary

استاد : میثم امامی

در حال برگزاری

Elementary 4 B1

دوره : Elementary

استاد : کتایون وفامنش

در حال برگزاری

Elementary 2 A3

دوره : Elementary

استاد : ساحل دیهیم

در حال برگزاری

Elementary 2 A2

دوره : Elementary

استاد : حسن عباس نژاد

در حال برگزاری

Elementary 1 A11

دوره : Elementary

استاد : نگار صابررضایی

در حال برگزاری