دوره های عمومی زبان انگلیسی ( Elementary )

Elementary 3 B3

دوره : Elementary

استاد : فرشته رزوان

در حال برگزاری

Elementary 1 A1

دوره : Elementary

استاد : حمید بیرامی

در حال برگزاری

Elementary 6 A3

دوره : Elementary

استاد : ساحل دیهیم

در حال برگزاری

Elementary 5 A3

دوره : Elementary

استاد : حامد دولتخواه

در حال برگزاری

Elementary 4 A3

دوره : Elementary

استاد : جمشید جعفردوست

در حال برگزاری

Elementary 3 B2

دوره : Elementary

استاد : فرشته رزوان

در حال برگزاری

Elementary 2 A2

دوره : Elementary

استاد : حمید بیرامی

در حال برگزاری