دوره های عمومی زبان انگلیسی ( Pre-Intermediate )

Pre-Intermediate 2 A2

دوره : Pre-Intermediate

استاد : مهدیه الچوبی

در حال برگزاری

Pre-Intermediate 4 C1

دوره : Pre-Intermediate

استاد : عارف انتظاری

در حال برگزاری

Pre-Intermediate 4 A32

دوره : Pre-Intermediate

استاد : نعیمه نقیبی

در حال برگزاری

Pre-Intermediate 6 C3

دوره : Pre-Intermediate

استاد : عارف انتظاری

در حال برگزاری

Pre-Intermediate 6 B3

دوره : Pre-Intermediate

استاد : مهدیه الچوبی

در حال برگزاری

Pre-Intermediate 6 B1

دوره : Pre-Intermediate

استاد : آیسان غفارزاده

در حال برگزاری

Pre-Intermediate 6 A2

دوره : Pre-Intermediate

استاد : نعیمه نقیبی

در حال برگزاری

Pre-Intermediate 6 A1

دوره : Pre-Intermediate

استاد : مرضیه بابازاده

در حال برگزاری

Pre-Intermediate 5 B32

دوره : Pre-Intermediate

استاد : نعیمه نقیبی

در حال برگزاری

Pre-Intermediate 5 B31

دوره : Pre-Intermediate

استاد : مرضیه بابازاده

در حال برگزاری