دوره های زبان انگلیسی نوجوانان (Fly)

Fly 4 C2

دوره : Fly

استاد : علی امامی

در حال برگزاری

Fly 4 A1

دوره : Fly

استاد : فرناز تجلی

در حال برگزاری

Fly 4 C2

دوره : Fly

استاد : مهسا بقایی کیا

در حال برگزاری

Fly 4 B1

دوره : Fly

استاد : پگاه خلیل زاده

در حال برگزاری

Fly 3 C3

دوره : Fly

استاد : فرناز تجلی

در حال برگزاری

Fly 3 C1

دوره : Fly

استاد : علی امامی

در حال برگزاری

Fly 3 B3

دوره : Fly

استاد : حسن عباس نژاد

در حال برگزاری

Fly 3 B1

دوره : Fly

استاد : فرناز تجلی

در حال برگزاری

Fly 2 C1

دوره : Fly

استاد : مهسا بقایی کیا

در حال برگزاری

Fly 2 B2

دوره : Fly

استاد : علی امامی

در حال برگزاری