دوره های زبان انگلیسی نوجوانان (Fly)

Fly 4 D

دوره : Fly

استاد : حسن عباس نژاد

در حال برگزاری

Fly 4 C

دوره : Fly

استاد : فرناز یوسفی

در حال برگزاری

Fly 4 B

دوره : Fly

استاد : عرفان تکشف سوار

در حال برگزاری

Fly 4 A

دوره : Fly

استاد : پگاه خلیل زاده

در حال برگزاری

Fly 3 C

دوره : Fly

استاد : مجتبی بهروزچکان

در حال برگزاری

Fly 3 B

دوره : Fly

استاد : مجتبی بهروزچکان

در حال برگزاری

Fly 3 A

دوره : Fly

استاد : مجتبی بهروزچکان

در حال برگزاری

Fly 2 C

دوره : Fly

استاد : فرناز یوسفی

در حال برگزاری

Fly 2 B

دوره : Fly

استاد : فرناز تجلی

در حال برگزاری

Fly 2 A

دوره : Fly

استاد : حسن عباس نژاد

در حال برگزاری