دوره های زبان انگلیسی نوجوانان (Move)

Move 4 G

دوره : Move

استاد : زهرا اخباری

در حال برگزاری

Move 4 F

دوره : Move

استاد : فائزه فرهنگ

در حال برگزاری

Move 4 E

دوره : Move

استاد : امیررضا پاکرو

در حال برگزاری

Move 4 D

دوره : Move

استاد : فائزه فرهنگ

در حال برگزاری

Move 4 C

دوره : Move

استاد : فائزه فرهنگ

در حال برگزاری

Move 4 B

دوره : Move

استاد : پگاه خلیل زاده

در حال برگزاری

Move 4 A

دوره : Move

استاد : فرناز تجلی

در حال برگزاری

Move 3 F

دوره : Move

استاد : سارا صمدوند

در حال برگزاری

Move 3 E

دوره : Move

استاد : امیررضا پاکرو

در حال برگزاری

Move 3 D

دوره : Move

استاد : فرناز تجلی

در حال برگزاری