دوره های زبان انگلیسی نوجوانان (Move)

Move 1 B4

دوره : Move

استاد : معصومه هناره

در حال برگزاری

Move 4 B1

دوره : Move

استاد : سحر حیدر پور

در حال برگزاری

Move 4 A2

دوره : Move

استاد : صونا یاسمنی

در حال برگزاری

Move 4 C1

دوره : Move

استاد : الهه مهرافشان

در حال برگزاری

Move 3 A3

دوره : Move

استاد : امیررضا پاکرو

در حال برگزاری

Move 3 A3

دوره : Move

استاد : صونا یاسمنی

در حال برگزاری

Move 3 C3

دوره : Move

استاد : رضوان محمدجانی

در حال برگزاری

Move 3 A3

دوره : Move

استاد : سارا صمدوند

در حال برگزاری

Move 3 A2

دوره : Move

استاد : سارا صمدوند

در حال برگزاری

Move 3 C2

دوره : Move

استاد : فیروزه یاسمنی

در حال برگزاری