دوره های زبان انگلیسی نوجوانان (Start)

Start 2 B4

دوره : Start

استاد : الهه مهرافشان

در حال برگزاری

Start 2 B1

دوره : Start

استاد : سودا علی محمدی

در حال برگزاری

Start 1 A1

دوره : Start

استاد : سحر حیدر پور

در حال برگزاری

Start 1 A2

دوره : Start

استاد : سحر حیدر پور

در حال برگزاری

Start 1 B2

دوره : Start

استاد : سودا علی محمدی

در حال برگزاری

Start 4 C3

دوره : Start

استاد : سودا علی محمدی

در حال برگزاری

Start 4 C2

دوره : Start

استاد : رضوان محمدجانی

در حال برگزاری

Start 4 B32

دوره : Start

استاد : سحر حیدر پور

در حال برگزاری

Start 4 B31

دوره : Start

استاد : پریناز گلشن

در حال برگزاری

Start 3 B1

دوره : Start

استاد : سالار افرنجه

در حال برگزاری