دوره های زبان انگلیسی نوجوانان (Beginner)

Beginner 2 B4

دوره : Beginner

استاد : مهسا بقایی کیا

در حال برگزاری

Beginner 1 B54

دوره : Beginner

استاد : لعیا صمدیان

در حال برگزاری

Beginner 1 B53

دوره : Beginner

استاد : علی امامی

در حال برگزاری

Beginner 1 B52

دوره : Beginner

استاد : مژگان شاددلی

در حال برگزاری

Beginner 1 B51

دوره : Beginner

استاد : صونا یاسمنی

در حال برگزاری

Beginner 3 B4

دوره : Beginner

استاد : علی امامی

در حال برگزاری

Beginner 1 B42

دوره : Beginner

استاد : مژگان شاددلی

در حال برگزاری

Beginner 1 B41

دوره : Beginner

استاد : صونا یاسمنی

در حال برگزاری

Beginner 1 A1

دوره : Beginner

استاد : مهسا بقایی کیا

در حال برگزاری

Beginner 1 B12

دوره : Beginner

استاد : صونا یاسمنی

در حال برگزاری