دوره های زبان انگلیسی کودکان (Super)

Super 5C

دوره : Super

استاد : آلاله فتاحی

در حال برگزاری

Super 5B

دوره : Super

استاد : شبنم شیری خانی

در حال برگزاری

Super 5A

دوره : Super

استاد : آلاله فتاحی

در حال برگزاری

Super 4F

دوره : Super

استاد : فائزه شادلو

در حال برگزاری

Super 4E

دوره : Super

استاد : لعیا صمدیان

در حال برگزاری

Super 4D

دوره : Super

استاد : آلاله فتاحی

در حال برگزاری

Super 4C

دوره : Super

استاد : شبنم شیری خانی

در حال برگزاری

Super 4B

دوره : Super

استاد : روشنک رحمانی

در حال برگزاری

Super 4A

دوره : Super

استاد : روشنک رحمانی

در حال برگزاری

Super 3C

دوره : Super

استاد : فریبا دلشاد

در حال برگزاری