دوره های زبان انگلیسی کودکان (Smart)

Smart 5C

دوره : Smart

استاد : فریبا دلشاد

در حال برگزاری

Smart 5B

دوره : Smart

استاد : مریم شکورتوکلی

در حال برگزاری

Smart 5A

دوره : Smart

استاد : روشنک رحمانی

در حال برگزاری

Smart 4C

دوره : Smart

استاد : لعیا صمدیان

در حال برگزاری

Smart 4B

دوره : Smart

استاد : سارا سلمانیان

در حال برگزاری

Smart 4A

دوره : Smart

استاد : آلاله فتاحی

در حال برگزاری

Smart 3B

دوره : Smart

استاد : رعنا قلیزاده

در حال برگزاری

Smart 3A

دوره : Smart

استاد : آیلار فتح نژاد

در حال برگزاری

Smart 2G

دوره : Smart

استاد : رعنا قلیزاده

در حال برگزاری

Smart 2F

دوره : Smart

استاد : سارا سلمانیان

در حال برگزاری