چهارمین سری از کتاب های دوره ی نوجوانان سری کتاب های Got it 3 میباشد که در قالب 4 ترم و با نام سطوح Fly 4 -Fly 1 زبان آموزان را با بهره گیری زبان در متن های جذاب درگیر خود می کند.
کتاب Got it 2 سومین سری از کتاب های دوره ی نوجوانان میباشد که در قالب 4 ترم و با نام سطوحJump 4 - Jump 1 مسیر یادگیری زبان را برای زبان آموزان هموار میکند.
کتاب Got it 1 دومین سری از کتاب های دوره ی نوجوانان میباشد که در قالب 4 ترم و با نام سطوح Move 4 - Move 1 به زبان آموزان کمک میکند.
کتاب Got it Starter اولین سری از کتاب های Got it میباشد که در قالب 4 ترم و با نام سطوح Start 4 Start 1 - در اختیار زبان آموزان خواهد بود.
کتاب 1 Big English برای زبان آموزان مبتدی در رده سنی 12 سال مورد استفاده قرارمیگیرد. در این مجموعه زبان آموزان با استفاده از تصاویر، شعر، جملات و مکالمات کوتاه برای یادگیری زبان تشویق میشوند.