فراگیران تاپ

مدرسه مجازی آواتاک همیشه قدردان فراگیران خود بوده است، از این روست که در این صفحه قصد داریم فراگیران تاپ و فعال مجموعه را در رده سنی کودکان معرفی کنیم. 

فراگیران تاپ رده سنی کودکان در ترم پاییز 1400