فراگیران تاپ

مدرسه مجازی آواتاک همیشه قدردان فراگیران خود بوده است، از این روست که در این صفحه قصد داریم فراگیران تاپ و فعال مجموعه را در رده سنی کودکان معرفی کنیم. 

فراگیران دوره Big در رده سنی کودکان

فراگیران دوره Big در رده سنی کودکان

فراگیران دوره Big در رده سنی کودکان

فراگیران دوره Super در رده سنی کودکان

فراگیران دوره Super در رده سنی کودکان

فراگیران تاپ رده سنی کودکان

فراگیران تاپ رده سنی کودکان