فراگیران تاپ

مدرسه مجازی آواتاک همیشه قدردان فراگیران خود بوده است، از این روست که در این صفحه قصد داریم فراگیران تاپ و فعال مجموعه را در رده سنی کودکان معرفی کنیم. 

فراگیران دوره Big در رده سنی کودکان

فراگیران تاپ رده سنی کودکان در ترم بهار 1400فراگیران دوره Big در رده سنی کودکان

فراگیران تاپ رده سنی کودکان در ترم بهار 1400

فراگیران دوره Smart در رده سنی کودکان


فراگیران دوره Big در رده سنی کودکان

 

فراگیران دوره Happy در رده سنی کودکان


فراگیران دوره Super در رده سنی کودکان